Gyakori kérdések

Napjaink egyre összetettebb és bürokratikus világában az állampolgárok életviszonyait jogszabályok tízezrei tartják ellenőrzésük alatt.

Az állam polgárai feletti ellenőrzési igénye következtében akár a legegyszerűbbnek és legintimebbnek tűnő döntéseink során is egyrészt számtalan adminisztrációs kötelezettségnek kell megfelelni, másrészt ahhoz, hogy ezen döntéseink hosszútávon is a kívánt eredményre vezessenek, számos olyan körülményt kell mérlegelnünk, mely esetben egy szakember sokéves tapasztalata és tudása nélkülözhetetlen segítségül szolgál.

A jog egyes esetekben kötelezővé teszi a jogi képviselő közreműködését. Az ingatlanok adásvétele tekintetében kötelező az írásbeli forma és ügyvédi ellenjegyzés. A Cégbíróság előtti eljárások esetén is szükséges a gazdasági társaságok jogi képviselete.

Amennyiben az életét vagy vagyonát befolyásoló jogviszonyt kíván létesíteni (Pl.: házasság, örökbefogadás, ingó vagy ingatlan adásvétel, bérlet, kölcsön, hitelfelvétel), szakember igénybevétele esetén biztosítható, hogy Ön minden szempontból a lehető legelőnyösebb helyzetbe kerüljön, és az a munkadíj, amit jogi képviselője eljárásáért esetleg ki kell fizetnie, a tapasztalat alapján csekély ár azon kiadásokhoz képest, amelyek például egy rosszul megfogalmazott szerződés, egy adóhatósági szempontból rendezetlen vagyoni helyzet feltárulása esetén felmerülnének.

Amennyiben peres vagy peren kívüli jogvitája van, jogi képviselete garanciát jelent, hogy jogos igénye teljes mértékben és minél gyorsabban, a határidők és a jogszabályok betartásával érvényesüljön.

Általában elmondható, hogy állami szervek soron kívül megkeresése esetén nélkülözhetetlen ügyvédje segítsége. Egy pontatlanul megfogalmazott nyilatkozat, egy egy nappal elmulasztott határidő, sőt akár a személyes érintettségből fakadó természetes túlfűtöttségből eredő következmények is akár helyrehozhatatlan hátrányokat jelenthetnek az Ön életében.

Amennyiben Ön ellen büntetőeljárás indul, az államgépezet több tízezer fős apparátusával szemben egyedül kell álláspontját érvényre juttatni. Ez esetben nélkülözhetetlen, hogy szakember biztosítsa az Ön jogainak teljes körű érvényesítését és segítségére legyen védekezése minél hatékonyabb és megalapozottabb előterjesztésében.

Köztudomású, hogy magán- és gazdasági életünk során más emberekkel kölcsönhatásba kerülünk. Sajnálatosan sokszor előfordul, hogy akár szerződéses kapcsolatainkban a szerződés megszegésével, akár magánéletünk során jogszerűtlen és felróható magatartás tanúsításával mások kárt okoznak nekünk mind anyagi, mind erkölcsi értelemben. Tekintettel arra, hogy a magyar jog a teljes reparáció elvén nyugszik, soha ne elégedjen meg azzal, hogy egy ilyen helyzetben fennmaradjanak nem kompenzált igényei. Az Önt illető kártérítésnek olyan mértékűnek kell lennie, hogy Önt abba a helyzetbe hozza, mintha a károkozás meg sem történt volna. Tapasztalataink alapján az Önt ért kár teljes körű feltárása és az ennek megfelelő igény érvényesítése csak jogi képviselő segítségével biztosítható.

A Polgári Törvénykönyv alapján:

339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

360. § (1) A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes.

A fentiek alapján amennyiben önnek kárt okoznak, Ön azonnal kártérítést követelhet a károkozótól. Egyes esetekben (Pl: gépjármű kötelező-felelősségbiztosítás esetén) a kárigényét közvetlenül érvényesítheti azon biztosítótársasággal szemben, akivel a károkozónak szerződése áll fenn.

A károkozás jogellenességét a magyar jog vélelmezi, külön azt nem kell bizonyítania. A károkozónak kell bizonyítania, hogy károkozása esetlegesen jogszerű volt, de ez esetben Önt kártalanítás illeti meg.

Kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni előnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

A fentiek alapján:

 1. Tényleges kár: A tényleges kár azáltal merül fel, hogy a károsult valamely dolga megsérül, elpusztul, megrongálódik vagy elvész. Ilyenkor a kár összege a dologban, illetve a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés.
 2. Elmaradt vagyoni előny: keresetkiesés vagy jövedelemkiesés.
 3. Költségek: A vagyoni hátrány csökkentéséhez, illetőleg kiküszöböléséhez szükséges költségek, ide nem értve azokat a költségeket, amelyek a perköltségben megtérülnek.
 4. Nem vagyoni kár: A nem vagyoni kártérítés megfizetésére vonatkozó igény jogalapja valamely személyhez fűződő jog megsértése. A törvény csak példálózó felsorolást ad az egyes személyiségi jogok tekintetében, a jogi védelem azonban ennél sokkal szélesebb körű

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy egy károsító esemény kapcsán felmerült kár alkotóelemeinek meghatározása összetett folyamat, mindig az egyedi káresemény rövid- és hosszú távú hatásaitól függ, és pontos meghatározása szakértelmet és jelentős tapasztalatot igénylő feladat.

A magyar polgári törvénykönyv a teljes reparáció elvén nyugszik, vagyis a kártérítés célja, hogy a károsultat olyan helyzetbe hozza, mintha a kár be sem következett volna.

Ennek megfelelően az Önt ért egyes kártételek pontos és körültekintő meghatározását követően szakértői segítséggel minden egyes kártételhez meg kell határozni egy összeget, és ezek eredményeként lehet megkapni az Önt illető kártérítési összeget. Ezen folyamat során figyelemmel kell lenni a károsodott vagyontárgy kárkori forgalmi értékére, az Ön keresetére, a jövőben e tárgyban bizonyíthatóan bekövetkező esetleges változásokra, munkaképesség-csökkenésére, minden költségre, ami a károsodással kapcsolatban fölmerült és a jövőben fölmerül, valamint mindazokra a hátrányokra, amelyek Önt a magán- és társadalmi életében a károkozás következtében érték.

Ezen, sokszor nehezen meghatározható károsodások összegszerűségének pontos és Önt kielégítő meghatározásában jogi képviselő közreműködése, a bírósági gyakorlat és a számba veendő terjedelmes joganyag átfogó ismerete szükséges.

Évtizedes szakmai gyakorlatunkban az alábbi tipikus és nevesíthető károkozások során érvényesítettük Ügyfeleink igényeit:

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján balesetek során elszenvedett mind vagyoni-, mind nem vagyoni károk
 • szerződéses kapcsolatokban a másik fél szerződésszegése vagy nem megfelelő teljesítése folytán felmerült károk
 • vagyonbiztosítási szerződések alapján a biztosító szerződésszerű helytállásának kikényszerítése
 • jó hírnév és a becsület megsértése következtében felmerült kártérítési igények érvényesítése mind magánszemélyekkel szemben, mind sajtóperekben
 • vadkárok
 • bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel okozott károk
 • élet- és balesetbiztosítási szerződés alapján a biztosító szerződésszerű helytállásának kikényszerítése
 • állattartók által közvetetten okozott károk
 • épületről lehullott tárgyak által a károsult személyében és vagyonában okozott károk
 • orvosi műhibák során elszenvedett károk érvényesítése
 • egyéb, a mindennapi életben gyakorta előforduló szerződésen kívül okozott károk

A kártérítés a kár bekövetkeztekor nyomban esedékes. Ideális esetben tehát akár a károkozás napján joga lenne Önnek a kártérítés teljes összegére. Sajnálatos módon azonban a károkozók és a biztosítótársaságok együttműködésének hiányában a kár megtérítésének az ideje és összegszerűsége ritkán találkozik a károsulti igényekkel.

Irodánk mind perben, mind peren kívül biztosítja, hogy Ön a lehető legmagasabb kártérítési összeghez a lehető legrövidebb időn belül hozzájuthasson. Amennyiben a károkozó nem teljesítése vagy nem kielégítő teljesítése miatt perre kerül a sor, a bíróságok leterheltsége miatt a kártérítési folyamat akár több évig is elhúzódhat, ám a törvény alapján Önnek járó késedelmi kamat, a per híján felajánlott és a ténylegesen érvényesíthető kártérítési összeg közötti lényeges pozitív különbség, valamint az időközben esetlegesen felmerülő újabb kártételek jogi képviselője általi érvényesítése mind kompenzálják Önt a kárrendezés elhúzódása miatt.

A magyar polgári perrendtartásban a bizonyítási kötelezettség a felperest (jelen esetben a károsultat) terheli. Ez maga után vonzza azt a körülményt is, hogy az állításaink alátámasztására szolgáló szakértők díját, a peres eljárás illetékét felperesnek kell megelőlegeznie. Ezen költségek azonban pernyertesség esetén végül a károkozót terhelik.

Nélkülözhetetlen a jogi képviselet a tekintetben, hogy az Ön által megelőlegezendő költségeket ésszerű szinten tudja tartani azzal, hogy helyesen válassza meg az indítandó eljárás jogalapját és összegszerűségét, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot, az alkalmazandó bizonyítási eszközöket és a költségkímélő alternatív megoldásokat, mert ezen tényezők mind hatással vannak az Önt terhelő költség-megelőzési kötelezettségre.

Irodánk sikerdíjas alapon, az Ön által kapott kártérítési összeg bizonyos százalékában határozza meg ügyvédi munkadíját, biztosítva, hogy Önnek ügyvédi költségei az eljárás alatt ne merüljenek fel és anyagi érdekközösséget is teremtve Ügyfeleink és Irodánk között.